www.eprace.edu.pl » rozwoj-sieci-lokalnych » Sieci bezprzewodowe WLAN » Bezprzewodowe łączenie stacji

Bezprzewodowe łączenie stacji

Stosowanie fal radiowych lub świetlnych w celu transmisji ramek i protokołów w sieci lokalnej bez użycia kabli (przewodów) nazywane jest Bezprzewodową komunikacją w siach LAN. Nazwa ta jest jednak myląca. Wiele rzekomo bezprzewodowych sieci LAN nadal korzysta z kabli - tyle, że z mniejszej ich ilości. Różnorodność technologii transmisji bezprzewodowych w sieci LAN widać co najmniej na czterech przykładach przedstawionych poniżej. Można bowiem zrealizować:

Bezprzewodowe przyłączanie stacji umożliwia użytkownikom komputerów przenośnych korzystanie z nich w celu ustanowienia połączenia z siecią LAN bez potrzeby wykorzystywania dedykowanego, kablowego połączenia z koncentratorem. Przewody nadal są potrzebne do przyłączania poszczególnych stacji do nad-biornika.

Antena komputera przenośnego, przesyła dane upakowane w ramkach do anteny urządzenia zwanego koncentratorem bezprzewodowym, jak również odbiera dane od niej przychodzące. Anteny komputera i koncentratora są przedstawione jako do nich przymocowane, ale w rzeczywistości najczęściej anteny są oddzielnymi modułami, które mogą a w przypadku koncentratora zwykle powinny -znajdować się daleko od urządzenia, które obsługują. Pozwala to na umieszczenie ich w miejscu umożliwiającym lepszą transmisję (czyli zwykle wyżej), co zwykle poprawia wydatnie jakość połączeń. Bezprzewodowy koncentrator wyposażony jest w port, który łączy go fizycznie z bardziej już konwencjonalnym, bo opartym na kablach, szkieletem sieci LAN. Jedyną bezprzewodową częścią tego rozwiązania jest połączenie między pecetem, a jego koncentratorem. Rozwiązanie powyższe przydaje się osobom znajdującym się często poza biurem. Bezprzewodowe łączenie komputerów w sieci każdy-z-każdym.

Proste (lecz o malej przepustowości) bezprzewodowe sieci LAN łączyć mogą komputery równorzędne. Bezprzewodowa sieć każdy-z-każdym, która może być złożona w dość prosty sposób i dzięki której każde urządzenie znajdujące się w zasięgu efektywnej transmisji może współdzielić zasoby z innymi urządzeniami jeśli oczywiście posiada odpowiednie uprawnienia. Dość nieformalna natura sieci każdy-z-każdym jest bezpośrednim powodem bardzo niskiej wydajności bezprzewodowych sieci równorzędnych.

Bezprzewodowe łączenie koncentratorów to kolejny sposób wykorzystania technologii bezprzewodowych - wykorzystuje on jedno urządzenie nadawania i jedno urządzenie odbioru, a do każdego z nich przyłączona jest grupa stacji roboczych. Stacje te przyłączone są do konwencjonalnego koncentratora. Port wyjścia takiego koncentratora jest pr/.ylączony do nad-biornika radiowego używanego do komunikacji z podobnym nad-biornikiem również przyłączonym do szkieletu sieci LAN za pomocą kabla. Jedyną bezprzewodową częścią tego rozwiązania jest komunikacja koncentratora>z koncentralorem. Zaletą takiego podejścia jest to, że likwiduje ono potrzebę prowadzenia kabli od szaf rozdzielczych do stacji użytkowników. Same stacje mogą natomiast być w prosty sposób połączone ze sobą przy użyciu kabli "terminowanych" (zakończonych opornikami ograniczającymi "terminatorami"). Rozwiązanie to niesłychanie ułatwia tworzenie sieci w budynkach, które są trudne do okablowania, czyli na przykład zabytkowych lub zbudowanych tak, że wprowadzenie dodatkowych instalacji łączyłoby się z nadmiernymi kosztami, czyli na przykład mających stropy z betonu bez kanałów do prowadzenia kabli. [1]komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.